Inženýrská činnost pomůže s úřady

Potřebujete, aby se s Vaší stavbou rodinného domu také někdo postaral o kontakt s úřady? Pak se spolehněte na naši inženýrskou činnost a máte po starostech. Stačí nám jen Vašem plná moc pro Hanspaulské stavitelství s.r.o. k zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení. Díky naší inženýrské činnosti budete mít všechny dokumenty a administrativu odborně zpracovanou a v termínech. Tím se snažíme minimalizovat možná rizika a prodlužování jednání s úřady.

Inženýrská činnost je také rozdělena do několika fází dle rozsahu a druhu plánované výstavby:

  • Vyřízení hypotéky

  • Před-projektová inženýrská činnost

  • Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

  • Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

  • Zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

  • A další…

Kontaktujte nás, naše inženýrská činnost Vám velmi pomůže s úřady.

Před-projektová inženýrská činnost

Tato inženýrská činnost je prvopočátkem celého koloběhu prací pro výstavbu Vašeho projektu rodinného domu. Výsledkem této části jsou předběžné souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků následujícího správního řízení (včetně správců sítí). Dle těchto výsledků je následně postupováno při zpracování jednotlivých fází projektové dokumentace. Jedná se tedy o zjištění všech podmínek a požadavků, které je nutné zapracovat do projektové dokumentace (platí pro pozemky mimo námi prováděné lokality).

V některých případech je tento průzkum podmínek a požadavků na stavby v dané lokalitě výstavby, jedinou možností úspory zbytečně investovaných finančních prostředků. Doporučením naší projekční kanceláře je tedy před jakoukoli koupí pozemku pro následné výstavby, zadat provedení této inženýrské činnosti, která Vám může v případech problému s daným pozemkem odvrátit všechny problémy a zbytečné finanční výdaje a případné spory.

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

Již při zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí je projektant v kontaktu s dotčenými orgány státní správy. Jednotlivé fáze projektu jsou konzultovány nejen s Vámi, ale také s úřady. (platí pro pozemky mimo námi prováděné lokality)

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Do projektové dokumentace pro stavební povolení jsou již zapracovány podmínky dané územním rozhodnutím a některá vyjádření získaná z výsledků inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí můžete také použít pro stavební povolení. Tato možnost je například u vyjádření správců sítí, ale musí být na tomto vyjádření vyznačena.

V některých případech, specifikovaných Stavebním zákonem, není pro navrženou stavbu vydáváno územní rozhodnutí, nebo je stavební povolení vydáváno v tzv. sloučeném řízení. V těchto případech se pro vydání stavebního povolení zajišťují všechny inženýrské činnosti zajišťující všechny vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu.

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

Výsledkem této inženýrské činnosti je zajištění všech nutných podkladů předkládaných při kolaudačním řízení stavby. Například geometrický plán stavby, revizní zpráva elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací, atd. V neposlední řadě je to zajištění vlastního kolaudačního řízení a získání kolaudačního protokolu s vyznačením právní moci tohoto rozhodnutí.

Součástí této inženýrské činnosti jsou konzultace, které musí vést projektant se zástupci úřadů a správců sítí. V těchto jednáních je projektant nezastupitelný. Některé případné připomínky zástupců úřadů může tak projektant znalý problematiky, vyřídit za Vás přímo na místě a okamžitě.

Kontaktujte nás, naše inženýrská činnost Vám velmi pomůže vše směřovat k úspěšnému cíli.